top of page
Konferencja Biznesowa

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Uniwersytetu Szczecińskiego

ma zaszczyt zaprosić na V Konferencję Naukową

Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce

- perspektywa interdyscyplinarna

Międzyzdroje 15-17.05.2024 r.

Informacje

Konferencja adresowana jest do zróżnicowanego spektrum przedstawicieli różnych subdyscyplin z wielu obszarów naukowych, których łączy szeroko pojęta kategoria kapitału ludzkiego. To unikalny wyróżnik koncepcji merytorycznej tego przedsięwzięcia naukowego. Organizatorzy Konferencji przyjmują perspektywę interdyscyplinarną. W taką koncepcję mogą się wpisać poza przedstawicielami subdyscyplin zarządzania zasobami ludzkimi i ekonomii pracy także przedstawiciele środowisk naukowych koncentrujących się na problematyce psychologii, socjologii czy pedagogiki pracy a także ergonomii czy etyki biznesu. Taka Konferencja może więc stać się okazją do bliższego poznania się środowisk, które zapewne z odmiennych punktów widzenia, ale koncentrują się na badaniu podobnych kategorii analitycznych.

 

Głównym celem tej inicjatywy jest stworzenie forum wymiany wiedzy oraz rezultatów badań, poglądów i doświadczeń w wymienionych obszarach oraz bardzo szeroka integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu zainteresowanych współczesnymi wyzwaniami dla zarządzania zasobami ludzkimi i gospodarowania kapitałem ludzkim.

 

Jesteśmy przekonani, że Konferencja stworzy dobry klimat do wielowymiarowej, interdyscyplinarnej dyskusji naukowej i przyniesie wymierne efekty w postaci konstruktywnych wniosków i rekomendacji dotyczących szeroko pojętego kapitału ludzkiego

Tematyka

Tematyka Konferencji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

zatrudnianie i zwalnianie, ocenianie, motywowanie, wynagradzanie, coaching i szkolenie, utrzymanie pracowników, planowanie ścieżki kariery, strategie personalne, dysfunkcje i patologie w sferze personalnej, międzynarodowe zarządzanie
zasobami ludzkimi

Zachowania organizacyjne

grupy i zespoły, zarządzanie zmianą, konflikt
i negocjacje w organizacji, komunikacja w organizacji, przywództwo, kultura organizacyjna

Wartości w organizacji

etyka w biznesie, kapitał społeczny, zaufanie
w organizacji, relacje organizacyjne

Rynek pracy

bezrobocie, zatrudnienie, samozatrudnienie, bierność zawodowa, uwarunkowania demograficzne, migracje i mobilność, zdrowie, polityka rynku pracy,
marka pracodawcy

Ergonomia

ergonomia stanowiska pracy, ergonomia jako
wiedza interdyscyplinarna

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim

elastyczność czasu pracy i zatrudnienia, praca zdalna, modele kompetencyjne, pomiar efektywności działań personalnych i controlling personalny, zarządzanie różnorodnością, zarządzanie pracownikami
z niepełnosprawnościami, work-life balance,
zarządzanie talentami

Nierówności społeczno-ekonomiczne

dyskryminacja i wykluczenie społeczne,
jakość życia, ubóstwo

Pedagogika pracy i ekonomika edukacji

edukacja zdalna, praktyki edukacyjne, kompetencje, edukacja ekonomiczna, efektywność kształcenia, system edukacyjny, kształcenie ustawiczne, zarządzanie wiedzą

Polityka rodzinna i społeczna

.

Psychologia i socjologia pracy

Projekt bez tytułu (20).jpg

Rada Programowa

Projekt bez tytułu (17).jpg

dr hab. Marek Kunasz, prof. US, Uniwersytet Szczeciński (Przewodniczący)

 

prof.dr hab. Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska

dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

dr hab. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG, Uniwersytet Gdański

dr hab. Bożena Gajdzik, prof. PŚ, Politechnika Śląska

prof.dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr hab. Wojciech Jarecki, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Urszula Jeruszka, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej

prof.dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, Politechnika Śląska

prof.dr hab. Marta Juchnowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr hab. Magdalena Knapińska, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof.dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Julia Kubisa, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, Politechnika Śląska

prof.dr hab. Dagmara Lewicka, Akademia Górniczo-Hutnicza

prof.dr hab. Anna Lipka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Maria Majewska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Aneta Michalak, prof. PŚ, Politechnika Śląska

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Elena Mieszajkina, prof. PL, Politechnika Lubelska

dr hab. Alicja Miś, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof.dr hab. Joanna Moczydłowska, Politechnika Białostocka

dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski

prof.dr hab. Grzegorz Ostasz, Politechnika Rzeszowska

prof.dr hab. Aleksy Pocztowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof.dr hab. Anna Rakowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Małgorzata Rosalska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza

dr hab. Joanna Sadłowska-Wrzesińska, prof. PP, Politechnika Poznańska

dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, prof. PW, Politechnika Warszawska

prof.dr hab. Stanisław Sirko, Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. inż. Bożena Skotnicka-Zasadzień Politechnika Śląska

dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Magdalena Stuss, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Katarzyna Ślebarska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UEW, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa

prof.dr hab. Radosław Wolniak, Politechnika Śląska

dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

prof.dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Patrycja Zwiech, prof. US, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Marcin Żemigała, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Komitet Organizacyjny
Agenda
Publikacja

Kalendarium

do 30.11.2023

nadsyłanie zgłoszeń udziału (za pośrednictwem formularza na stronie www Konferencji)

do 31.01.2024

uiszczenie opłaty konferencyjnej

15.02.2024

nadsyłanie pełnych tekstów prac

20.04.2024 

przesłanie/publikacja programu Konferencji

15-17.05.2024

Konferencja

Publikacje 

Zgłoszone artykuły po uzyskaniu pozytywnych recenzji od recenzentów wydawniczych oraz spełnieniu wymogów edytorskich zostaną opublikowane w:

 • czasopiśmie z listy ministerialnej za 70 pkt. - autorzy zakwalifikowanych prac zostaną w takim wypadku poproszeni o dokonanie dopłaty w wysokości 900zł

 

 • rozdziale w monografii wydanej w wydawnictwie z listy ministerialnej za 20 pkt. (w języku polskim - opcja "w cenie" bez dodatkowych opłat).

 

Prosimy o przygotowanie roboczej wersji pracy do recenzji według  wytycznych zaprezentowanych w załączonym szablonie : 

Objętość całości przedkładanej pracy powinna obejmować do 25 tys. znaków ze spacjami. Prace przekraczające limit zostaną skierowane do korekty liczby znaków.

Szczegółowe wymagania czasopisma/wydawnictwa (formatowanie pracy, stosowne oświadczenia i inne dokumenty) zostaną przedstawione wraz z informacją o wynikach recenzji z prośbą o równolegle z naniesieniem poprawek sformatowanie prac zgodnie z szablonem wydawnictwa. Spełnienie warunków edytorskich konkretnego czasopisma bądź wydawnictwa jest warunkiem koniecznym publikacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż wysokopunktowane czasopisma z reguły wymagają przedłożenia prac w języku angielskim. Prace zakwalifikowane do czasopism wydawanych w języku angielskim przygotowane pierwotnie w języku polskim mogą zostać (w przypadku kwalifikacji) przetłumaczone również na etapie korekty po recenzji.

Dla prac przygotowanych wyjściowo w wersji anglojęzycznej, prosimy również o równoległe przesłanie wersji polskojęzycznej.

Prace kierowane do publikacji jako rozdziały w monografii powinny zostać przygotowane w języku polskim.

15-17.05.2024r.

Adres: Hotel Vestina, ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje 

VESTINA Wellness & Spa Hotel *** jest położony we wschodniej części Międzyzdrojów, zaledwie 50 m od plaży , na skraju Wolińskiego Parku Narodowego. Rozpoczynająca się tuż przy hotelu Promenada Gwiazd prowadzi wprost do słynnej Alei Gwiazd, słynnego międzyzdrojskiego molo oraz pozostałych atrakcji nadmorskiej promenady.

The Venue

Co zyskujesz uczestnicząc w naszej

NAUKOWEJ KONFERENCJI INTERDYSCYPLINARNEJ?

INTERDYSCYPLINARNOŚĆ

Udział w Konferencji interdyscyplinarnej pozwala na poszerzenie pola widzenia w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Na Konferencji można spotkać naukowców z różnych krajowych ośrodków badawczych reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin i w konsekwencji szeroki wachlarz poglądów

DOROBEK NAUKOWY

Uczestnictwo w Konferencji to znakomita okazja do powiększania dorobku naukowego.

PUBLIKACJĘ

Udział w Konferencji daje możliwość publikacji artykułu w czasopismach z list ministerialnych z punktacją 70 pkt

WIEDZĘ

Dzięki Konferencji w krótkim czasie możemy w znaczący sposób poszerzyć naszą wiedzę, ucząc się od najlepszych.

ROZWÓJ

Każdy z uczestników biorąc udział w Konferencji rozwija swoje kompetencje, nabiera doświadczenia, które może nam pomóc w pracy naukowej ale także i w życiu codziennym.

POZNAWANIE

LUDZI Z PASJĄ

Podczas Konferencji można poznać naukowców z całej Polski specjalizujących się w bliskiej nam dziedzinie.

Projekt bez tytułu (68).jpg

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. prof. US Marek Kunasz (Przewodniczący)

 • dr Agnieszka Kwarcińska (Sekretarz)

 • dr hab. prof. US Wojciech Jarecki

 • dr hab. prof. US Ewa Mazur-Wierzbicka

 • dr hab. prof. US Patrycja Zwiech

 • dr Karolina Drela

 • dr Magdalena Kogut-Jaworska

 • dr Marta Młokosiewicz

 • dr Alicja Nerć-Pełka

 • dr Jarosław Poteralski

 • dr Aneta Sokół

 • mgr Martyna Kostrzewska

 • mgr Ewelina Konarska-Michalczyk

KONFERENCJA ROZPOCZNIE SIĘ  ZA:

PATRONATY KONFERENCJI

Patronat Honorowy_kolor_1.jpg
Kontakt
Konferencja polityczna

KONTAKT Z KOMINTETEM ORGANIZACYJNYM

email:  konferencja.kzkl@usz.edu.pl
Sekretarz
dr Agnieszka Kwarcińska

 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

bottom of page